FAWAID TA’LIM SHOHIH AL BUKHORI, AGUSTUS 2023, 1

78 Pembaca

Fawaid Ta’lim Kitab Shohih al-Bukhori.
Senin 07 agustus 2023.

Pakaian khusus ciri khas orang-orang kafir tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin.

Pakaian melebihi mata kaki diharamkan meskipun terdapat khilaf dikalangan ulama akan tetapi pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengaharamkannya.

Dalil yang menguatkan pendapat tersebut adalah hadis yang menunjukkan ancaman neraka bagi orang yang memakai pakaian secara isbal dan teguran Umar bin khothob ketika menjelang wafatnya (sakarul maut) kepada seorang pemuda yang memakai pakaian melebihi mata kaki.

Sirwal diqiyaskan kepada tsaub (pakaian).

Jangan menjadikan sunnah sebagai sesuatu yang wajib dan jangan menjadikan sesuatu yang wajib sebagai sesuatu yang sunnah.

Orang yang berbuat maksiat tidak otomatis langsung keluar dari ahlissunnah wal jama’ah.

Izar adalah kain yang lebar dan memanjang bukan sarung.

Hukum melipat lengan baju/menyingsingkan lengan baju.

Boleh mengenakan pakaian sampai menutup setengah mata kaki atau menutup mata kaki dan tidak boleh melebihi mata kaki.

Tidak boleh hukumnya memata-matai orang lain untuk mencari kesalahan-kesalahannya.

Shalat dibelakang orang fajir hukumnya sah.

Imam Ahmad berpendapat sah shalat dibelakang mubtadi’ jika mubtadi’ tersebut seorang pemimpin.

Syarat ruju’ setelah talak tiga:
1. Mantan istri telah menikah dengan orang lain.
2. Telah digauli oleh suaminya.
2. Telah diceraikan oleh orang yang telah menikahinya.

Hubungan antara ayah dan anak akan tetap ada bagaimanapun keadaan dan apapun yang telah dilakukan oleh ayah tersebut.

Huzaifah Ibnul Yaman mengetahui siapa saja orang-orang munafik di zamannya sehingga Amirul Mukmini Umar bin Khothob jika ada orang meninggal dan huzaifah ibnul yaman tidak menyolati orang tersebut umar bin khothobpun tidak menyolatinya.

Ketika wudhu dan mencuci tangan tidak sampai siku maka wudhunya tidak sah.

Za’faron adalah sejenis minyak wangi.

Jika kita hendak mengerjakan ibadah biayai ibadah tersebut dengan uang kita sendiri, misalnya: ketika belajar hendaknya beli kitab sendiri jangan mengharapkan diberi oleh orang lain.

Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah ke madinah dan beliau bersembunyi di dalam goa, orang-orang musyrik mencari-cari beliau sampai tiga hari tiga malam dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tinggal di dalam goa tsur bersama Abu Bakar sampai tiga hari tiga malam.

Orang-orang kafir qurais mengumumkan sayembara bahwa siapa yang bisa membawa kepala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan diberi seratus ekor onta.

Orang yang menginfakkan hartanya untuk ibadah kepada Allah meskipun hartanya sampai habis pada hakekatnya orang tersebut tidak rugi justru beruntung dan mendapat keuntungan yang sangat besar.

Hijah disyariatkan dalam syari’at Islam sampai hari kiamat maksudanya adalah hijrah dari begeri kafir ke negeri muslim adapun hijrah dai mekah ke masinah sudah tidak ada.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang sangat dermawan tidak pernah merasa takut miskin ketika memberi apapun kepada orang lain.

Mulamasah adalah model jual beli yang diharamkan karena ketika terjadi transaksi tidak boleh melihat barang yang akan di beli hanya boleh menyentuhnya saja.

Abu Layla
Senin, 07 agustus 2023
16.59.

Tinggalkan komentar