Fawaid Ta’lim Umdatul Ahkam November 2023 Sesi Tiga

52 Pembaca

Sesi tiga 13.03 – 15.00
Masjid Bin Baz Pusat, Ahad 12 November 2023.

Syaikh, Porf, Dr Akrom Muhammad Ali Ziyadah.

Disyari’atkan nelaksanakan istisqo atau shalat istisqo ketika mengalami kemarau berkepanjangan.

Disyari’atkan ketika shalat istisqo imam merubah/membalik posisi rida’ yang dipakainya adapun makmum tidak disyariatkan.

Jika diperlukan untuk kemaslahatan umum maka laksanakanlah shalat istisqo.

Ada beberapa cara shalat khouf.

Shalat khouf dilaksanakan dua rekaat.

Hendaklah imam memilih shalat khouf yang paling ringan untuj dilaksanakan tapi jika kondisi sangat kacau dalam peperangan boleh shalat sambil berjalan maupun berlari.

Disyariatkan melakukan shalat ghoib.

Para ulama berbeda pendapat apakah shalat ghoib dilakukan untuk setiap orang atau hanya khusus untuk najasyi atau khusus untuk orang yang belum dishalati?

Disyariatkan shalat jenazah setelah jenazah dimakamkan jika terlambat dan belum menyalatinya.

Memandikam jenazah tiga kali, lima kali atau tujuh kali disesuaikan dengan kebutuhan dan hendaknya terakhir memandikan air diberi sedikit kapur barus.

Kelak orang akan dibangkitkan dari kuburnya kondisinya sebagaimana ketika meninggal di dunia jika dia mati dalam keadaan bersujud dia akan dibangkitkan dalam keadaan bersujud.

Dilarang berteriak-teriak ketika terkena musibah kehilangan salah satu anggota keluarganya.

Tidak boleh membangun sesuatu di atas kuburan (makam).

Makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan di dalam masjid karena beliau dimakamkan di rumahnya karena para nabi dimakamkan di tempat dia meninggal dunia dan beliau meninggal di rumah istrinya yang bernama Aisyah.

Dinding yang dibuat di makam nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah untuk membedaan antara masjid dan makam beliau.

Orang yang menyalati jenazah mendapat satu qirot dan berat satu qirot paling ringan seberat gunung uhud dan barangsiapa yang melanjutkannya dengan mengantarkan jenazah tersebut sampai dimakamkan maka mendapat dua qirot.

Hendaknya berdakwah dilakukan secara bertahap.

Hati-hati dari doanya orang yang terdholimi.

Dzalim adalah perbuatan haram dan sarana yang bisa mengantarkan kepada kedzaliman juga haram dilakukan.

Rikaz (barang temuan di dalam tanah) zakatnya lima persen

Wajib membayar zakat tidak boleh melaikannya zakat mal wajib diberikan setelah khaoul (setahun) dan dibayarkan sebelum tepat satu haulnya.

Keutamaan orang-orang anshor sangatlah besar karena merekalah yang menolong Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Zakat fitri hukumnya wajib dibayarkan sebanyak satu sho’ satu sho’ sama dengan empat mud, setara 2.5 atau 3 kg.

Tidak boleh mendahului puasa ramadhan satu atau dua hari sebwlumnya kecuali bagi orang yang biasa berpuasa sunah dan sehari atau dua hari sebelum bulan ramadhan bertepatan dengan hari kebiasaan puasanya.

Puasa ramadhan ditandai dengan terlihatnya hilal.

Disunahkan untuk makan sahur karena pada makanan sahur dan pervuatan sahur terdapat barokah.

Boleh mandi junub setelah masuk waktu fajar shodiq dan puasanya sah.

Jika sedang puasa lalu lupa makan dan minum maka puasanya tetap sah dan dilanjutkan sampai matahari tenggelam.

Lupa makan atau minum ketika puasa tidak membatalkan ouasa bahkan itu merupakan rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya adan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

Kafarah melakukan hubungan badan di siang hari bulan ramadhan adalah memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada fakir miskin sebanyak enam puluh orang.

Orang yang safar bileh memilih berpuasa atau tidak berpuasa danbitu merupakan rukhshoh dari Navi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Tidak boleh saling mencela ketia ada yang berpuasa dan ada yang tidak verpuasa ketika safar.

Jika ada orang punya nadzar puasa dan belum dilaksanakan hendaknya ahli waris berpuasa untuknya.

Disunahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ketika berpuasa.

Puasa wishol tidak diperbolehkan dalam syari’at Islam, hukumnya makruh.

Puasa palingvutama adalah puasa dawud sehari berpuasa dan sehari berbuka.

Disunahkan berpuasa tiga hari setiap bulannya.

Disunahkan berpuasa senin dan kamis.

Berpuasa pada ayamul bidh sangat utama.

Tidak disyariatkan puasa sunah pada hari sabtu dan jum’at.

Puasa pada hari idul fitri maupun idul adha hukumnya haram.

Perbanyaklah puasa karena keutamaan puasa sangat besar.

Lailatul qodar itu terjadi pada sepuluh terakhir di bulan ramadhan.

Adapun jepastian munculnya pada hari kedua puluh tujuh di bulan ramadhan maka itu hanya terjadi di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Disyari’atkan beriktikaf di bulan ramadhan, bisa satu bulan penuh atau sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan.

Penduduk Madinah miqotnya adalah di dzil khulaifah, penduduk Yaman di yalamlam, penduduk syam dari juhfah dan penduduk najd dari qornul manazil.

Muhrim adalah orang yang berihrom.

Talbiyah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لك لا شريك لك، أن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

Hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.

Boleh membunuh binatang berikut ini, gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus dan anjing yang menyerang manusia.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ka’bah dan shalat di dalamnya karena ada kebutuhan tertentu bukan untuk menunjukkan bahwa shalat di dalam ka’bah lebih utama daripada shalat di luar ka’bah.

Boleh hukumnya menyentuh hajar aswad dengan menggunakan alat seperti tongkat atau sejenisnya.

Tamathu’ umroh sebelum haji.

Diperbolehkan bagi orang yang berihrom untuk mandi dengan kepalanya.

Menggundul rambut ketika haji lebih utama daripada hanya memendekkan rambut tentu untuk laki-laki.

Orang yang berihrom boleh makan daging buruan selama dia tidak terlibat sedikitpun dalam buruan itu dan yang menangkap binatang buruan adalah orang yang tidak sedang ihrom.

Keledai liar boleh dimakan dagingnya sedangkan keledai peliharaan tidak diperbolehkan.

Jilid satu selesai jam 14.36

Lanjut jilid dua mulai jam 14.36 dimulai dari Kitab Buyu’.

Jual beli yang diharamkan dalam Islam tidak boleh dilakukan karena mengakibatkan penjual atau pembeli terjatuh dalam ghoror (ketidak jelasan).

Tidak boleh jual beli binatang buas seperti anjing dan kucing.

Wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara haram hukumnya haram.

Syarat yang tidak berdasarkan al-qur’an dan sunah adalah batal meskipun ada seratus syarat.

Boleh menentukan syarat dalam sebuah akad selama akad tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah.

Abu Layla Turahmin, M.H.

Tinggalkan komentar